Ohjeet

Ohjeet

Apurahahakemuksen voi lähettää säätiölle ainoastaan sähköisesti. Hakijan tulee kirjautua järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Kirjaudu järjestelmään tästä.

Mikäli työryhmä on apurahan hakijana, tulee työryhmän ilmoittaa hakulomakkeessa tiedot henkilöstä, joka vastaa ryhmän puolesta sekä hakemusta koskevista asioista että mahdollisesti myönnetyn apurahan edellyttämistä toimenpiteistä.

Apurahanhakija voi halutessaan liittää hakemukseensa yhden tai useamman lausunnonantajan (suosittelijan) lausunnon. Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta lisätä lausuntoa hakemukseensa, lausunnonantaja (suosittelija) voi lähettää lausunnon suoraan säätiölle joko sähköpostitse tai postitse. Lausunnon tulee olla perillä säätiössä apurahan hakuajan puitteissa.

Apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Apuraha on käytettävä viimeistään myöntövuotta seuraavan vuoden aikana. Jos kyseessä on usean vuoden työskentely, se tulee aloittaa viimeistään myöntöä seuraavana vuonna. Mikäli käyttötarkoitus muuttuu tai apurahaa ei käytetä mainitussa ajassa, muutokseen on pyydettävä kirjallisesti säätiön suostumus. Muussa tapauksessa apuraha katsotaan peruuntuneeksi.

Säätiö ilmoittaa kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle apurahanhakijalle tekemänsä päätöksen kyseisen hakijan osalta. Päätös tehdään kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Säätiö ei perustele tekemiään päätöksiä.

Apurahan myöntöpäätöksen saatuaan apurahansaaja kirjautuu tunnuksillaan apurahajärjestelmään ja täydentää sinne maksatusta varten henkilötunnuksensa kokonaisuudessaan, pankkiyhteystiedot ja kotiosoitteensa. Apuraha maksetaan yhdessä erässä kesäkuun alkuun mennessä. Mikäli apurahansaaja haluaa maksatuksen ajankohdasta neuvotella, tulee apurahansaajan siitä olla yhteydessä säätiöön heti myöntöpäätöksen saatuaan.

Mikäli apurahansaaja luopuu hänelle myönnetystä tai jo maksetusta apurahasta, siitä on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti tai sähköpostitse säätiölle.

Mikäli apurahansaaja käyttää apurahaa aputyövoiman palkkaukseen, apurahansaajan tulee huolehtia ennakonpidätyksistä ja kaikista työnantajamaksuista.

Säätiö ilmoittaa verottajalle verotussäännösten mukaisesti maksamansa apurahat. Apurahansaajan tulee ilmoittaa saamansa apuraha veroilmoituksessaan.

Katso tarkemmat tiedot: www.vero.fi.

Apurahansaajan tulee olla yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen (Mela), jos hänelle on myönnetty apuraha yli neljän kuukauden yhtäjaksoiseen taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn.

Apurahansaajan tulee ottaa lakisääteinen eläkevakuutus kolmen kuukauden kuluessa apurahatyöskentelyn alkamisesta. Vakuutusvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviä. Säätiö tekee myönnetystä apurahasta ilmoituksen eläkelaitokselle. Apurahansaaja huolehtii itse eläkevakuutusmaksunsa maksamisesta.

Katso tarkemmat tiedot: www.mela.fi tai soita Melan asiakaspalveluun: 029 435 2650.

Apurahansaajan tulee toimittaa apurahan maksuvuoden loppuun mennessä (31.12.20xx) säätiölle apurahan käytöstä riittävä selvitys. Raportointiin tulee käyttää säätiön kotisivuilla olevaa sähköistä lomaketta.

Jos toiminta, johon apuraha on myönnetty, on kesken raportointivuonna, apurahansaajan tulee toimittaa säätiölle väliraportti apurahan käytöstä edellä mainitussa määräajassa. Kun apurahan kohteena oleva toiminta on päättynyt, apurahansaajan tulee kirjoittaa säätiölle loppuraportti.

Mikäli apurahansaaja laiminlyö raportoinnin ja/tai apuraha käytetään muuhun kuin hakemuksessa mainittuun kohteeseen, säätiö pidättää oikeuden periä maksamansa apurahan takaisin.

Kirjaudu järjestelmään tästä.

Kysymyksiä ja vastauksia

Apurahaa voivat hakea kaikki viestintäalalla toimivat valtakunnallisesti paikkakunnasta riippumatta.

Hyvä apurahahakemus on selkeä ja jäsennelty. Siitä ilmenee konkreettisesti apurahan käyttökohde ja  –tarkoitus. Hakijan on hyvä perustella miksi juuri hänen hankkeensa on merkityksellinen ja mitä hyötyä hankkeesta on viestintäalalle tai hakijalle itselleen.  Rahoitettavan hankkeen aikataulu ja kustannukset on hyvä olla eriteltyinä ja mikäli hakijalla on muita rahoituslähteitä, on ne syytä mainita hakemuksessa. Lausunnot antavat oman lisänsä hakemukseen mutta ne eivät kuitenkaan ole myöntämisen edellytyksenä.

Pääsääntö hakemuksia käsiteltäessä on, ettei apurahaa myönnetä taannehtivasti jo toteutuneeseen hankkeeseen tai laite- ja ohjelmistohankintoihin.

Lausunnonantaja tai suosittelija ei ole pakollinen. Hakemuskohtaisesti suosituksesta saattaa kuitenkin olla hyötyä. Mikäli hakijan ei ole mahdollista liittää lausuntoa hakemukseensa, lausunnonantaja voi lähettää lausunnon säätiölle joko sähköpostitse tai postitse. Lausunnon tulee olla perillä säätiössä apurahan hakuaikana.

Säätiö ilmoittaa nettisivuillaan vuosittain ajankohdan, jolloin päätökset julkistetaan. Julkistaminen tapahtuu kesäkuun alkuun mennessä. Ennakkopäätöstä ei ole mahdollista saada.

Säätiö on noudattanut apurahapäätöksissään käytäntöä, ettei apurahaa pääsääntöisesti myönnetä taannehtivasti jo toteutuneisiin kustannuksiin.

Apuraha tulee ensisijaisesti käyttää siihen kohteeseen, johon se on myönnetty. Mikäli tämä on mahdotonta apurahansaajasta riippumattomasta syystä, apurahansaaja voi pyytää säätiöltä lupaa saada käyttää raha toiseen vastaavaan kohteeseen. Säätiö tekee päätöksen luvan antamisesta tapauskohtaisesti.

Säätiö myöntää sekä henkilökohtaisia että yrityksille tai yhteisöille suunnattuja apurahoja.

Apuraha maksetaan aina sille, joka on apurahan hakijana. Ryhmän apurahahakemus tulee tehdä ryhmän vastuuhenkilön nimissä. Hakijana voi toimia myös oppilaitos, yritys tai yhteisö.

Hakija voi tallentaa hakemuksen säätiön sivuille ja työstää sitä hakuajan puitteissa. Kun hakemus on lähetetty, sitä ei voi muuttaa. Hakija voi kuitenkin peruuttaa hakemuksen lähetyksen, tehdä siihen muutoksia ja lähettää hakemuksen sitten uudelleen sähköisesti. Tätä ei kuitenkaan voi tehdä, jos hakemus on jo otettu käsittelyyn tai jos hakuaika on päättynyt.

Apurahan saajan tulee osoittaa loppuraportissa selkeästi, että apuraha on käytetty siihen kohteeseen, mihin sitä on haettu. Jos apuraha nostetaan ennen sitä kalenterivuotta, jolloin apuraha käytetään, apurahan saajan tulee kirjoittaa väliraportti ennen vuodenvaihdetta. Väliraportissa on kerrottava, mihin tarkoitukseen ja millä aikataululla apuraha tullaan käyttämään. Kaikki raportit tulee tehdä säätiön sivuilta löytyvien sähköisten lomakkeiden kautta. Koska raportointi on tehtävä sähköisesti, mahdolliset alkuperäiset kulukuitit apurahan käytöstä lisätään skannattuina loppuraportin liitteiksi.


Hae apurahaa

Apurahahakemus laaditaan säätiön sivuilla olevalle lomakkeelle. Hakemus lähetetään sähköisesti. Hakijan tulee kirjautua järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Tee loppuraportti

Apurahansaajan tulee toimittaa apurahan maksuvuoden loppuun mennessä (31.12.20xx) säätiölle apurahan käytöstä riittävä selvitys. Raportointiin tulee käyttää säätiön kotisivuilla olevaa sähköistä lomaketta. Tulosta raportti ja lähetä se säätiölle, voit lähettää raportin myös sähköpostin liitteenä.